Wykluczenie pary

Wykluczenie pary (ang. Aligned Pair Exclusion) stosuje się dla pary pól leżących na przecięciu kwadratu i kolumny lub kwadratu i rzędu. W technice tej wszystkie kombinacje wartości dla pary są sprawdzane. Jeśli istnieje pole, które widzi oba pola pary i które może przyjąć dokładnie dwie wartości, które może przyjąć para, to taka kombinacja dla tej pary jest niedozwolona. Jeśli dla pewnej wartości w jednym z pól pary wszystkie kombinacje są niedozwolone wartość ta zostaje wyeliminowana z tego pola.

Na poniższym diagramie sudoku dla pary pól R8K3 i R9K3 wszystkie możliwe kombinacje wartości wynoszą:
  • 1-2
  • 1-6
  • 1-7
  • 2-2 (niedozwolona)
  • 2-6 (konflikt z R1K3)
  • 2-7 (konflikt z R9K1)
Para 2-2 jest niedozwolona z oczywistego powodu. Jeśli para przyjęłaby wartości 2-6, z pola R1K3 wyeliminowane byłyby wszystkie możliwe wartości. Podobna sytuacja występuje z parą 2-7 i polem R9K1. Jak widać wszystkie kombinacje z wartością 2 w polu R8K3 zostały wyeliminowane. Zatem można wyeliminować wartość 2 z tego pola. Po tej eliminacji w pole R8K3 można wpisać tylko liczbę 1.